Algemene Voorwaarden Quinfox Automatisering B.V.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Quinfox.
Quinfox is ingeschreven bij het ICT Waarborgfonds.  Zij hebben hun eigen Algemene Voorwaarden. Klik hier om naar de Algemene Voorwaarden van ICT Waarborg te gaan.

De besloten vennootschap QUINFOX AUTOMATISERING B.V. (hierna: “Quinfox “) is ingeschre­ven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor  Oost-Brabant onder nummer 17106790 alwaar deze voorwaarden zijn gedeponeerd.

1.         Toepasselijkheid
1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (alle aan­biedin­gen van Quinfox aan Op­drachtgever terzake van) overeenkom­sten tussen Quinfox en Op­drachtgever ten aanzien van de Diensten.
1.2       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover uit­druk­ke­lijk schriftelijk overeenge­ko­men. Af­wijkingen hebben slechts betrek­king op de Over­eenkomst waar­bij zij zijn ge­maakt.
1.3       Algemene inkoop- of andere alge­mene voorwaar­den van de Op­dracht­gever zijn niet van toe­pas­sing op de rechtsverhou­ding tussen Op­dracht­ge­ver en Quinfox en wor­den reeds thans uitdrukkelijk van de hand ge­we­zen.

2.         Definities
Onder de volgende met een beginhoofdletter aangegeven begrippen zal het volgende worden ver­staan.
Diensten. De door Quinfox te ver­le­nen dien­sten, zoals nader omschreven in of bij de Over­een­komst, op grond waarvan bepaalde toegang wordt verleend tot en rechten worden verstrekt ten aanzien van het online gebruik van programmatuur en/of apparatuur en diensten.
Gebruiker. De op grond van de Overeenkomst persoonlijk geautoriseerde gebruiker van de Diensten die bij Opdrachtgever in dienst is of anderszins binnen de organisatie van Opdrachtgever werkzaam is;
Quinfox. Quinfox Automatisering B.V. die aan en in op­dracht van Op­dracht­gever ­de Diensten beschikbaar stelt, zoals nader be­paald in of bij de Over­een­komst;
Hyperlinks. Digitale doorverwij­zingen naar andere zogeheten URL’s op Internet;
Housing partner. De organisatie waar Quinfox computer rack ruimte huurt om haar apparatuur in te plaatsen en van waaruit Quinfox haar  diensten aanbiedt;
Intellectuele Eigendom. Octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en mo­dellen­rech­ten en/of andere (in­tel­lec­tuele eigen­do­ms)­rechten, waar­onder te­vens be­gre­pen sui gene­ris rechten op data­ban­ken en topo­gra­fieën van halfgeleiderproducten, of ande­re voort­breng­selen, als­me­de – al dan niet oc­trooi­eer­ba­re – tech­ni­sche en/of com­mer­ciële know how, me­tho­den en con­cepten;
Log-in procedure. De procedure voorgeschreven door Quinfox teneinde Gebruiker in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem;
Overeenkomst .Overeenkomst tussen Quinfox en Opdrachtgever inclusief de daarbij behorende bijlagen waarin of waarbij de weder­zijd­se rech­ten en ver­plich­tingen ten aanzien van de Dien­sten en het gebruik door Gebruiker zijn vast­gelegd;
Programmatuur. Het geheel van Systeem-, Standaard- en Maat­werk­programma­tuur en/of apparatuur dat in het kader van de Overeenkomst door Quinfox ter beschikking wordt gesteld;
Prijsindexering. Voor de jaarlijkse prijsindexering wordt in november het gemiddelde genomen van het consumentenprijsindexcijfer van de voorafgaande twaalf maanden;
Systeem. De voor de toegang tot de Diensten en/of het gebruik van de Programmatuur ingezette computer- en aanverwante apparatuur;
Vertrouwelijke Informatie. Onder Vertrouwelij­ke Informatie dient te wor­den ver­staan iedere mon­deling of schriftelijk door een der partijen ver­strek­te infor­matie waar­van direct duide­lijk is dat deze ver­trouwe­lijk is alsmede iedere zulke infor­ma­tie waarvan de be­treffende partij aan­duidt dat deze als ver­trouwelijk dient te wor­den behandeld.

3.         Aanbiedingen en totstandko­ming over­eenkom­sten

3.1       Alle aanbiedingen door Quinfox gedaan zijn der­tig dagen geldig en geheel vrij­blij­vend. Quinfox be­houdt zich het recht voor om een door haar ge­daan aanbod binnen zeven (7) dagen na aan­vaar­ding daarvan te her­roepen
3.2       Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Quinfox gedane aanbod, wordt deze aan­vaar­ding door Quinfox aan­gemerkt als een uitno­di­ging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet Quinfox een nieuw aan­bod, waar­op de artikelen 3.1 en 3.2 wederom van toe­pas­sing zullen zijn.
3.3       Tenzij Quinfox haar aanbod herroept, komt een ­Over­een­komst tot stand door aanvaarding door de Op­dracht­gever van de aanbie­ding van Quinfox .

4.         Diensten

Quinfox verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor toegang tot het Systeem ten behoeve van Gebruiker. Tevens verleent Quinfox in verband daarmede aan Opdrachtgever ten behoeve van Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de Programmatuur voor zover het gaat om Programmatuur waarvan de rechten berusten bij Quinfox of derden.

5.         Prijzen

5.1       Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Quinfox geoffreer­de en/of tussen partijen overeen­geko­men prij­zen steeds exclusief omzetbelas­ting.
5.2       Tenzij anders overeengeko­men, betaalt Op­dracht­ge­ver aan Quinfox een vergoe­ding voor de Diensten, bere­kend volgens de gel­dende ta­rieven van Quinfox.
5.3       Quinfox is gerechtigd van tijd tot tijd haar tarie­ven aan te pas­sen. Een voor Opdracht­gever nadeli­ge wijzi­ging van het toe­passe­lijke tarief moet mi­nimaal één maand vooraf­gaand aan het in werking treden van de wijzi­ging schrifte­lijk worden aange­kon­digd. In dat geval heeft de Opdrachtgever het recht om de alsdan lopende Overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de betref­fende nadelige wijziging in wer­king treedt, tenzij het een wijziging betreft die voortvloeit uit de gebruikelijke jaarlijkse prijsindexering (als indexcijfer wordt het gemiddelde genomen van de voorafgaande twaalf maanden), die voortvloeit uit een prijsverhoging van de housing partner of die voortvloeit uit een prijsverhoging van een software leverancier waarvan Quinfox de software licenties niet in eigendom heeft.

6.         Termijnen

6.1       Overeengekomen termijnen gaan eerst in, nadat de eventuele bij op­dracht verschul­digde aanbetalingsom door Quinfox is ontvangen en bo­ven­dien de Opdrachtgever alle voor de uitvoe­ring van de op­dracht beno­digde informa­tie en zaken aan Quinfox heeft verstrekt.
6.2       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overeengekomen data slechts streefdata.
6.3       Quinfox is nimmer in verzuim door het enkele ver­strij­ken van overeengeko­men ­ter­mijnen. Daar­voor is steeds een schriftelijke inge­bre­kestel­ling ver­eist, waarbij aan Quinfox een redelijke termijn om als­nog na te komen wordt gegund, welke min­stens dertig (30) dagen zal belopen.

7.         Betaling
7.1       Tenzij anders overeengeko­men, dient de overeengekomen peri­odieke vergoe­ding door Op­dracht­gever bij vooruitbetaling te wor­den vol­daan. Het op de ingangs­datum van de betreffende termijn geldende peri­odie­ke tarief wordt in of bij de Overeenkomst vermeld.
7.2       Voorzover niet anders bepaald, moet het voor de Diensten overeenge­ko­men periodieke bedrag wor­den voldaan binnen veer­tien (14) dagen na factuur­datum.
7.3       Quinfox is bevoegd zaken en/of diensten in ge­deel­ten af of op te leve­ren en daarmee corres­ponde­ren­de deelfactu­ren toe te zenden.
7.4       De verplichting tot betaling van periodiek ver­schul­digde bedra­gen blijft ook tijdens een eventu­ele buiten­gebruikstel­ling of verwijdering als bedoeld in deze algemene voorwaarden be­staan.
7.5       Bij niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever is deze vanaf de dag waarop betaling aan Quinfox uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
7.6       Ten laste van de Opdrachtgever komen tevens alle gerechtelijke en buitenge­rechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Quinfox als gevolg van niet nakoming door de Opdrachtgever van diens ver­plichtingen jegens Quinfox heeft moeten maken.
7.7       Ingeval van niet-tijdige betaling is Quinfox bevoegd (verdere) levering van zaken en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nageko­men, de be­taling van ver­schuldigde rente en kos­ten daar­on­der begrepen.
7.8       Ieder beroep op verrekening van de Opdrachtgever is uitgeslo­ten, tenzij het beroep op verrekening een vordering op Quinfox betreft welke Quinfox onvoor­waarde­lijk heeft erkend.

8.         Inspanningsverplichtingen Quinfox
8.1       Quinfox spant zich in voor optimale beschik­baar­heid en bereikbaarheid van het Systeem en de Diensten. Quinfox staat echter uit­drukkelijk niet in voor het (ongestoord) functio­neren van telecommunicatieverbin­dingen. Een en ander laat evenwel de verplichtingen van partijen uit hoofde van andere overeenkomsten onverlet.
8.2       Quinfox spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Diensten zonder dat daardoor evenwel de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van haar systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie.
8.3       Op Quinfox rust uit­druk­kelijk een inspan­ningsverbintenis en geen resul­taatsver­bin­tenis.
8.4       In geen geval garandeert Quinfox :
–    onbelemmerde toegang tot de Diensten c.q. de Programmatuur;
–         correcte en onbe­schadigde datatransmissie;
–         ongestoord en ononderbroken gebruik van de Diensten;
–         de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het Systeem en/of de Diensten.
8.5       Quinfox is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane gegevens of vergoeding van schade ver­oor­zaakt door het verloren gaan van gegevens.
8.6       Quinfox zal zich onthouden van het inzien van gegevensverkeer en/of bestanden van Opdrachtgever, welke niet voor haar bestemd is of zijn, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij zulks noodzakelijk voortvloeit uit de strekking van de Overeenkomst, Quinfox hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval Opdrachtgever en/of Gebruiker handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

9.         Verplichtingen van Opdrachtgever en Gebruiker
9.1          Opdrachtgever staat ervoor in dat Gebruiker te allen tijde de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden stipt en getrouw zal naleven. Voorzover sprake is van verplichtingen van Gebruiker zijn zulks evenzeer verplichtingen van Opdrachtgever zelf.
9.2          In het geval Quinfox Diensten verleent met betrekking tot Programmatuur waarvan Opdrachtgever heeft aangegeven of beweert de rechten van Intellectuele Eigendom te hebben of in ieder geval gerechtigd te zijn tot het gebruik van de rechten van Intellectuele Eigendom, vrijwaart Opdrachtgever Quinfox voor iedere aanspraak van derde partijen die beweren dat de betreffende Programmatuur inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan de betreffende derde partij.
9.3       De Diensten, zaken en ge­bruiksrechten welke door Quinfox krachtens de Overeenkomst worden ver­leend of geleverd mogen slechts wor­den aange­wend voor legale en legitie­me doelein­den. Bo­vendien mogen deze slechts worden aange­wend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt ge­maakt op rechten van derden, waaron­der begrepen doch niet beperkt tot rechten van intel­lec­tuele eigen­dom.
9.4       Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de Diensten en de aan hem of haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.
9.5       Opdrachtgever stelt Quinfox zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens betreffende de Gebruiker.
9.6       Gebruiker dient zich te houden aan de (technische) voor­schrif­ten, voor­waarden en proce­du­res, welke door of na­mens Quinfox worden ver­strekt.
9.7       Gebruiker zal zich ervan onthouden Quinfox en overige Opdrachtgevers en Gebruikers – c.q. Internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is Gebruiker verboden processen of programma’s – al dan niet via het Systeem – op te starten waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de Programmatuur, Quinfox en overige Opdrachtgevers en Gebruikers of andere Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen.
9.8       Het is Gebruiker niet toegestaan het Systeem en/of de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
9.9       Het is Gebruiker niet toegestaan zijn of haar Gebruikersnaam en/of Password of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Quinfox hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele gebruikersnaam en password.
9.10      Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de Diensten mogelijk te maken.

10.       Persoonsgegevens en data van Opdrachtgever
10.1      Quinfox is gerechtigd de persoonsgegevens betreffende de Gebruiker te verwerken in de registratie van Quinfox welke benodigd is voor haar administratie- en beheerstaken.
10.2      De genoemde registratie is slechts toegankelijk voor Quinfox en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Quinfox hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt.
10.3      Quinfox is gerechtigd om toegang te verkrijgen tot data en email bestanden van Opdrachtgever voor zover deze toegang noodzakelijk is voor het operationeel beheer van de Dienst (het maken van back-ups, het verplaatsen van data naar andere opslagapparatuur, en dergelijke).
10.4      Quinfox zal nimmer kennis nemen van de inhoud van de data en email berichten en zal deze niet aan derden verstrekken,  tenzij Quinfox hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt

11.       Gevolgen strijd met recht c.q. inbreuk
11.1      Quinfox heeft het recht de Diensten c.q. de gebruiksrechten ten aanzien van de Programmatuur c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tij­delijk) op te schor­ten, buiten gebruik te stellen en/of het ge­bruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever en/of Gebruiker enige verplich­ting jegens Quinfox niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voor­waarden. Quinfox zal Opdrachtgever hier­van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in re­delijk­heid niet van Quinfox kan wor­den verlangd.
11.2      Voor de gevolgen van het vorige lid zal Quinfox nimmer aansprakelijk zijn jegens Op­drachtge­ver en/of derden.

12.       Beheer
12.1      Quinfox is gerechtigd de Diensten c.q. de gebruiksrechten te wijzigen.
12.2      Een wijzi­ging die naar het rede­lijk oordeel van Quinfox aanmerkelijke aanpas­sing vereist aan de zijde van Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdracht­gever ken­baar wor­den gemaakt. Opdracht­gever kan geen aan­spraak maken op ver­goe­ding van schade.
12.3      Quinfox behoudt zich het recht voor om de gebruiksrechten c.q. (het gebruik van) de Diensten en/of de Programmatuur op te schorten danwel te beëindigen, in­dien deze een storing c.q. vertraging van het Quinfox netwerk of het Systeem veroor­zaakt. Quinfox beoordeelt of er sprake is van zodanige sto­ring c.q. vertraging en kan zonder vooraf­gaand bericht aan Opdrachtgever de toegang blokke­ren, dan wel anders­zins maatregelen nemen om de storing c.q. ver­tra­ging op te heffen.
12.4      In het geval er sprake is van een calamiteit of noodonderhoud is Quinfox gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Quinfox te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het Systeem en/of de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever of Gebruiker jegens Quinfox ontstaat. In het geval dat er sprake is van normaal regulier onderhoud tengevolge waarvan het Systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik zijn, dan zal Quinfox dit vooraf aan Opdrachtgever mededelen.
12.5      Quinfox is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Log-in Procedure zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever en/of Gebruiker jegens Quinfox ontstaat. Quinfox zal in een dergelijk geval Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

13.       Intellectuele eigendom
13.1      Alle auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op de Diensten en alle, met uitzondering van de Programmatuur en data waarvan de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Opdrachtgever, door Quinfox aan Op­drachtgever ter beschikking gestelde Pro­gramma­tuur alsmede op de Voorbereidende Stukken zullen zowel tij­dens als na af­loop van de Overeenkomst (blijven) berus­ten bij Quinfox of bij de derde van wie Quinfox het recht heeft ver­kre­gen om de betref­fende Programmatuur aan de Op­drachtgever ter beschikking te stellen.
13.2      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen­ge­komen, geldt het bepaalde in het eerste lid van dit artikel ook indien het programmatuur betreft die speciaal voor Opdrachtgever is ontwikkeld en vervaar­digd.
13.3      Op wijzigingen, aanpassingen en/of nieuwe versies van de Programmatuur zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
13.4      Voorzover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Quinfox tevens al haar (intellectuele eigendoms)-rechten op alle andere door haar ver­strekte stuk­ken zoals handleidin­gen, tekenin­gen, af­beeldin­gen, fo­to’s, schetsen, modellen en offertes.
13.5      Aan Opdrachtgever verstrekte stukken mogen door Op­drachtgever niet worden gekopieerd, nagemaakt, aan derden worden getoond of anders dan voor eigen ge­bruik gehanteerd.
13.6      Tenzij schriftelijk anders over­eengekomen, zal Intellectuele Eigendom ten aan­zien van zijdens Quinfox ter beschikking gestelde software, handleidingen en/of ander materiaal blijven berusten bij Quinfox respectievelijk de betreffende derde-rechthebbende, tenzij het software betreft waarvan de rechten berusten bij Opdrachtgever.

14.       Reclames
14.1      Indien de Opdrachtgever van mening is dat een door Quinfox geleverde Dienst en/of zaak niet voldoet aan de Over­een­komst, dient hij Quinfox daar­van per aan­geteken­de brief op de hoogte te stel­len binnen acht (8) dagen na de dag waarop de aflevering van de desbe­tref­fen­de zaken heeft plaats gevonden of de Dienst is verleend c.q. het resul­taat is opgele­verd.
14.2      In het hierboven gestelde geval heeft Quinfox ge­du­rende een redelijke met de oor­spron­kelijke (op)leve­ringstermijn over­een­komende termijn de gelegen­heid tot het verhelpen van de klach­ten. Deze termijn zal tenminste dertig (30) dagen belopen.
14.3      Voor het overige spant Quinfox zich in klachten omtrent de Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Diensten te komen.
14.4      Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

15.       Aansprakelijkheid
15.1      Behalve in geval van opzet of grove schuld en tenzij de Wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, is Quinfox nimmer gehou­den tot enige ver­goe­ding van door of in verband met de Diensten of andere door Quinfox geleverde zaken en/of diensten door Opdrachtgever of der­den gele­den scha­de.
15.2      Quinfox sluit voorzover wette­lijk mogelijk alle aan­spra­ke­lijk­heid voor han­delin­gen en/of nala­tig­heid van bij haar in dienst zijnde werk­nemers of door haar inge­scha­kelde derden uit.
15.3      Evenmin is Quinfox aansprakelijk voor schade aangericht door virussen en andere programma’s of bestanden die via de Diensten of anderszins door Opdrachtgever zijn ontvangen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat Quinfox haar inspanningsverplichtingen niet naar behoren is nagekomen.
15.4      Zelfs indien Quinfox aansprake­lijk is, dan is Quinfox in ieder geval niet aansprake­lijk voor door Op­dracht­gever of derden geleden be­drijfsschade of ande­re ge­volg­schade, waar­onder tevens begre­pen het verlies van ge­gevens en schade aan hardware en/of software.
15.5      De aansprakelijkheid van Quinfox beperkt zich in ieder ge­val tot het bedrag van de ­ver­goe­ding respectie­velijk de fac­tuurbedragen, over de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadetoebrengende feit, die zijn gemoeid met de Diensten of andere aan Op­drachtgever geleverde zaken en/of ver­leende diensten waaruit de schade is voortge­vloeid.
15.6      Quinfox is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en onge­stoord functioneren van de tele­com­muni­catie-infrastructuur, voorzover uit andere overeenkomsten tussen partijen niet anders blijkt, en de gebruikte (rand)appara­tuur en/of software of voor uitval of onbereikbaarheid van het Systeem en/of de Diensten. Hier­onder worden onder ­meer, maar niet uit­sluitend, verstaan storingen in verbin­dingen met (Internet-) providers, storingen in telecommunicatieverbindingen, uitval van de elektriciteit en an­dere storin­gen.
15.7      Quinfox is evenmin aanspra­kelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbe­reik­baar­heid ten ge­volge van redelij­kerwijs beno­digd onderhoud aan of in verband met de Diensten en/of het Systeem.
15.9      Quinfox is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van opschorting, beëindiging en/of beper­king van (het gebruik van) de Diensten, toegang of de gebruiksrechten als bedoelt in deze Voor­waarden.
15.10    Opdrachtgever is aansprakelijk voor al het ge­bruik dat door Gebruiker van de Diensten c.q. andere door Quinfox gele­verde of verleende dien­sten en/of zaken wordt ge­maakt.

16.       Algehele Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Quinfox voor alle aan­spra­ken van der­den uit welke hoofde dan ook ver­band houdende met of voortvloei­ende uit het gebruik van de Diensten of andere door Quinfox geleverde dien­sten en/of zaken (inclusief aan­sprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten, inbreuk op privacy, grensoverschrij­dend gege­vens­ver­keer) en zal aan Quinfox alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kos­ten, schaden en boe­ten vergoeden.

17.       Overmacht
17.1      Ingeval van een niet-toerekenba­re tekort­koming (“o­ver­macht”) door buiten de macht van partij­en gele­gen omstandigheden (zoals bijvoorbeeld brand, wa­ters­nood, vorst, blik­sem, arbeidsge­schil, staking c.q. sto­rin­gen, mobilisa­tie, inbe­slagna­me van goe­de­ren, handels­blok­kade, het ont­bre­ken van trans­portmid­delen en een algemeen ge­bruik van voor­raden) welke het onge­stoorde functioneren of toegankelijkheid van de Diensten en/of het Systeem danwel andere diensten ver­hin­deren of onre­delijk kostbaar maken, zal een eventuele ver­plich­ting tot nakoming wor­den op­geschort voor een perio­de gelijk aan de duur van voor­noemde om­stan­dig­heden.
17.2      Indien het nakomen van de be­treffende verplich­ting onmogelijk is geworden ten­gevolge van de onder lid 1 van dit artikel be­doelde ge­beurtenis­sen voor een perio­de van meer dan zes (6) maan­den, heeft elke partij het recht om de overeen­komst door een uit­drukkelijke en schriftelijke mede­deling te ontbin­den zonder rechterlij­ke tus­senkomst.
17.3      In het geval één van de onder lid 1 ge­noemde ge­beur­te­nissen voor­komt, is Quinfox nimmer tot enige scha­dever­goeding jegens Opdrachtgever of Gebruiker gehou­den.

18.       Duur en Beëindiging van de Overeenkomst
18.1      De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de in of bij de Overeenkomst ver­melde datum voor een daarin tevens genoemde pe­riode.
18.2      Behalve indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is tussentijdse opzeg­ging van de Overeenkomst niet mogelijk, tenzij uit­druk­ke­lijk anders overeenge­komen of be­paald in deze Voorwaar­den.
18.3      Niettegenstaande het overigens bepaalde zijn ge­rech­tigd zonder ingebreke­stel­ling of rechterlijke tussenkomst bij aangete­kend schrijven met on­mid­del­lijke ingang de Overeenkomst te ontbin­den:
a.  iedere partij, indien en zo­dra:
–      aan de andere par­tij (voorlo­pige) surséan­ce van betaling wordt verleend en de (voor­lopige) sur­séan­ce van beta­ling langer dan één derde van de dan geldende looptijd of zes maanden achter­een heeft ge­duurd;
–      de andere partij in staat van faillissement wordt ver­klaard;
–      de onderneming van de andere partij wordt geli­qui­deerd, dan wel wordt ge­staakt;
–      de andere par­tij niet (langer) in staat of bereid moet wor­den ge­acht haar verplich­tin­gen voortvloeiend uit deze overeen­komst na te ko­men;

b.  Quinfox, indien Opdrachtge­ver:
–      in gebreke blijft met (tij­dige) betaling of een ande­re ver­plich­ting uit de overeen­komst niet of niet stipt na­komt;
–      in strijd met (intellectuele eigendoms)rechten van derden of toe­passe­lijke wettelij­ke regels handelt;
–      oneigenlijk gebruik maakt van de Diensten, gebruiksrechten, andere zaken en/of diensten van Quinfox;

18.4      Bij beëindiging van de Overeen­komst zal Op­dracht­ge­ver aan Quinfox alle in haar bezit zijnde docu­mentatie betreffen­de de Overeen­komst, be­halve de Over­een­komst zelf, aan Quinfox re­tour­neren en geen ko­pieën behou­den. Voorts zal Opdrachtgever alsdan geen gebruik meer maken van de Diensten, de Programmatuur, Gebruikersnaam, Password en andere zaken en/of resultaten van de Diensten tenzij de (intellectuele eigendoms)rechten bij Opdrachtgever berusten. Quinfox zal gegevens van Opdrachtgever die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst in haar beheer heeft op een daarvoor geschikt medium aan Opdrachtgever retourneren. De kosten van het betreffende medium zullen voor rekening komen van Opdrachtgever.
18.5      Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindi­ging van de Overeenkomst voort te du­ren, zullen ook na het einde van de Over­een­komst blijven gelden.

19.       Geheimhouding
19.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2      De hierboven vermelde geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van kennis en ervaring die reeds in het bezit van de andere partij was op het moment dat deze overeenkomst werd aangegaan en door hem in de gebruikelijke uitoefening van zijn bedrijf gewoonlijk wordt toegepast.
19.3      Ieder der partijen zal alle redelij­kerwijs te nemen maatregelen treffen tenein­de de geheimhou­ding van Vertrouwelijke Infor­matie te waarborgen voorzover zulks mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeen­komst.

20.       Slotbepaling
20.1      De Overeenkomst met de daarbij behorende geparafeerde bijla­gen bevat alle af­spra­ken tussen partijen en treedt in de plaats van alle ande­re afspraken, toe­zeggingen en over­een­kom­sten terzake tussen partijen.
20.2      De rechten en verplichtingen uit de Overeen­komst zijn behou­dens uitdruk­ke­lijke toe­stem­ming van Quinfox niet aan derden over­draagbaar. Het is Op­drachtgever derhalve ook niet toegestaan om rechten uit de Overeenkomst te ver­ko­pen, in (sub)­licen­tie te ge­ven, te verhuren, uit te lenen, ver­vreem­den, ver­panden of op welke andere wijze dan ook te bezwaren of aan derden ter be­schikking te stel­len.
20.3      Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schrif­te­lijk zijn overeengekomen.
20.4      Indien één of meer bepalingen van de Over­een­komst of deze voorwaarden onverbindend of on­geldig mocht blij­ken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbin­den zich om alsdan in on­derhandeling te treden tenein­de vervan­gende bepa­lin­gen over­een te ko­men welke de be­doe­ling van par­tijen zo dicht mogelijk benaderen.
20.5      Quinfox is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
20.6      Op de Overeenkomst en daar­door beheerste ver­bin­te­nissen is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing.
20.7      Alle geschillen welke tussen Quinfox en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Quinfox met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst danwel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.